Motion till årsstämman

En motion är ett demokratiskt arbetssätt där du som medlem får möjlighet att påverka föreningens framtid.

Som medlem i Brf Färnebofjärden kan du lämna en eller flera motioner till årsstämman. Styrelsen kommer påminna när du senast ska lämna in motionen och vart dy ska skicka den. En motion till stämman behandlas av styrelsen förutsatt att den inkommit innan det datum som finns utsatt i stadgarna. Motioner som inkommit efter detta datum kan behandlas i mån av tid och beroende på storleken av motionens fråga. Innan årsstämman ger styrelsen sitt yttrande på motionen och tar beslut om de vill bifalla (godkänna) eller avslå motionen. Din motion tillsammans med styrelsens yttrande, bifogas i handlingarna som skickas inför årsmötet. Då hinner alla medlemmar läsa igenom motionen och bilda en egen uppfattning. Motionen tas sedan upp på årsmötet, det är alltid årsmötet som bestämmer om en motion ska bifallas eller inte. Om en motion innehåller flera att-satser kan mötet säga ja till vissa och nej till andra.


Skriv en motion
Det viktigaste är att du på ett enkelt och kortfattat sätt uttrycker vad det är du vill yrka och uppnå. Om du har flera förslag, skriv flera motioner. 

Huvudrubrik: Motion till Brf Färnebofjärden årsstämma 20XX
Motionens rubrik: En kort, tydlig rubrik som sammanfattar motionen
Namn och adress: Namn och adress på vem/vilka som skrivit motionen
Bakgrund: Ange bakgrundsfakta och vad du vill påverka/förändra 
Syfte: anledningen till varför du skriver motionen
Problemställning: vad vill du ändra på och varför
- Önskat resultat: vilka fördelar som kan uppnås
Yrkande: Ange sakliga och konkreta yrkande som går att svara ja eller nej på. Om du har flera yrkande dela då upp dessa var för sig. .
- Med anledning yrkar jag/vi: att ...

Exempel 

Motion till Brf Färnebofjärden årsstämma 2023

Parkbänkar till innergården 
Namn Namnsson, Gatan 1

Bakgrund
Förr stod det bänkar på innergården som togs bort för några år sedan då dem var ruttna. Om bänkar placeras ut på innergården skulle fler personer nyttja innergården och bidra till ökad trivsel. 

Med anledning yrkar jag
att besluta om att köpa in nya bänkar till innergården

Namn Namnsson                     2023.01.01